Kończyna dolna

Stawy kończyny dolnej

Staw biodrowy budowa

Powierzchnie stawowe stawu biodrowego:

-głowa kości udowej

-powierzchnia księżycowata na kości miednicznej

Staw biodrowy posiada obrąbek stawowy, który obejmuje główke kości udowej za jej równik

Więzadła stawu biodrowego:

-więzadło biodrowo-udowe (najsilniejsze!) (iliofemoral ligament)

-więzadło kulszowo-udowe (ischiofemoral ligament)

-więzadło łonowo-udowe (pubofemoral ligament)

-więzadło głowy kości udowej (ligament of head of femur)

-więzadło poprzeczne panewki (transverse acetabular ligament)

Unaczynienie stawu biodrowego pochodzi z kilku źródeł, co zabezpiecza przed martwicą:

-tętnica biodrowa zewnętrzna (external iliac artery)

-tętnica udowa (femoral artery)

-tętnica okalająca udo boczna (lateral circumflex femoral artery)

-tętnica zasłonowa (obturator artery)

Unerwienie stawu biodrowego:

-nerw udowy (femoral nerve)

-nerw zasłonowy (obturator nerve)

-nerw pośladkowy górny (superior gluteal nerve)

Ruchy w stawie biodrowym

Zginanie w stawie biodrowym- mięśnie:

-mięsień biodrowo-lędźwiowy

-mięsień naprężacz powięzi szerokiej

-mięsień prosty uda

-mięsień krawiecki

Zginanie w stawie biodrowym

Prostowanie w stawie biodrowym- mięśnie:

-mięsień pośladkowy wielki

-mięsień pośladkowy średni

-mięsień pośladkowy mały

-mięsień dwugłowy uda

-mięsień półścięgnisty

-mięsień półbłoniasty

 Prostowanie w stawie biodrowym

Odwodzenie uda -mięśnie:

-mięsień pośladkowy średni

-mięsień pośladkowy mały

-mięsień napinacz powięzi szerokiej

Odwodzenie uda

Przywodzenie uda- mięśnie:

-mięsień  pośladkowy wielki

-mięsień grzebieniowy

-mięsień przywodziciel długi

-mięsień smukły

-mięsień przywodziciel wielki

-mięsień przywodziciel krótki

-mięsień zasłaniacz wewnętrzny

Przywodzenie uda

Obrót uda na zewnątrz- mięśnie:

-mięsień pośladkowy wielki

-mięsień krawiecki

-mięsień bliźniaczy górny

-mięsień bliźniaczy dolny

-mięsień gruszkowaty

-mięsień czworoboczny uda

-mięsień zasłaniacz wewnętrzny

Obrót uda na zewnątrz

Obrót uda do wewnątrz- mięśnie:

-mięsień pośladkowy mały

-mięsień naprężacz powięzi szerokiej

Obrót uda do wewnątrz

Staw piszczelowo-strzałkowy

Jest stawem płaskim

Powierzchnie stawowe stawu piszczelowo-strzałkowego:

-głowa strzałki

-powierzchnia stawowa piszczeli

Więzadła stawu piszczelowo-strzałkowego:

-więzadło głowy strzałki przednie

-więzadło głowy strzałki tylne

Więzozrost piszczelowo-strzałkowy

Znajduje się pomiędzy:

-wcięcie strzałkowe dolnego końca piszczeli

-powierzchnia przyśrodkowa dolnego końca strzałki

Więzadła więzozrostu piszczelowo-strzałkowego:

-więzadło piszczelowo-strząłkowe przednie

-więzadło piszczelowo-strzałkowe tylne

Budowa kolana- staw kolanowy

Staw kolanowy jest stawem jednoosiowym zmodyfikowanym, nie dwuosiowym.

Powierzchnie stawowe stawu kolanowego:

-kłykcie kości udowej

-kłykcie kości piszczelowej

-powierzchnia stawowa rzepki

Więzadła stawu kolanowego:

Zewnątrzstawowe:

-więzadło rzepki (patellar ligament)

-więzadło poboczne piszczelowe (tibial collateral ligament)

-więzadło poboczne strzałki (fibular collateral ligament)

-więzadło podkolanowe skośne (oblique popliteal ligament)

-więzadło podkolanowe łukowate (arcuate popliteal ligament)

Wewnątrzstawowe:

-więzadło krzyżowe przednie (anterior cruciate ligament)

-więzadło krzyżowe tylne (posterior cruciate ligament)

Jest nazywany również stawem dwupiętrowym:

-piętro górne- staw łąkotkowo-udowy- głównie ruchy zginania i prostowania

-piętro dolne- staw łąkotkowo-piszczelowy- głównie ruch obracania

Unaczynienie stawu kolanowego -sieć stawowa kolana (na czerwono zaznaczone należące do niej tętnice):

tętnica udowa (femoral artery)

-tętnica zstępująca kolana (descending genicular artery)

-tętnica głęboka uda (deep artery of thigh)

>tętnica okalająca udo boczna (lateral circumflex femoral artery)

-gałąź zstępująca tętnicy okalającej udo bocznej

tętnica piszczelowa przednia (anterior tibial artery)

-tętnica wsteczna piszczelowa tylna (posterior tibial recurrent artery)

-tętnica piszczelowa przednia (anterior tibial recurrent artery)

tętnica piszczelowa tylna (posterior tibial artery)

-gałąź okalająca strzałke

tętnica podkolanowa (popliteal artery)

-tętnica górna przyśrodkowa kolana (superior medial genicular artery)

-tętnica dolna przyśrodkowa kolana  (inferior medial genicular artery)

-tętnica górna boczna kolana (superior lateral genicular artery)

-tętnica dolna boczna kolana (inferior lateral genicular artery)

 Unerwienie stawu kolanowego:

-nerw udowy (femoral nerve)

-nerw zasłonowy (obturator nerve)

-nerw strzałkowy wspólny (common fibular nerve)

-nerw piszczelowy (tibial nerve)

Łąkotki w stawie kolanowym:

-boczna:

>krótsza

>silniej zakrzywiona

>bardziej ruchoma

-przyśrodkowa:

>dłuższa

>szersza

>słabiej zakrzywiona

>zrośnięta z więzadłem pobocznym piszczelowym

Kaletki maziowe w stawie kolanowym:

-kaletka nadrzepkowa

-kaletki podrzepkowe

>podskórna

>podpowięziowa

>podścięgnowa

Ruchy w stawie kolanowym

Zginanie kolana- mięśnie:

-mięsień dwugłowy uda

-mięsień brzuchaty łydki

-mięsień podkolanowy

-mięsień półścięgnisty

-mięsień półbłoniasty

-mięsień krawiecki

zginanie kolana mięśnie

Prostowanie kolana-mięśnie:

-mięsień czworogłowy uda

prostowanie kolana mięśnie

Obracanie łydki do wewnątrz:

-mięsień półścięgnisty

-mięsień półbłoniasty

-mięsień brzuchaty łydki (głowa boczna)

-mięsień smukły

-mięsień krawiecki

obracanie łydki do wewnątrz mięśnie

Obracanie łydki na zewnątrz:

-mięsień dwugłowy uda

-mięsień brzuchaty łydki (głowa przyśrodkowa)

obracanie łydki na zewnątrz mięśnie

 

Staw skokowy

Staw skokowo-goleniowy jest stawem maziowym typu zawiasowego.

Powierzchnie stawowe stawu skokowego:

-końce dalsze kości piszczelowej i strzałkowej

-bloczek kości skokowej

Więzadła stawu skokowego:

-więzadło skokowo-strzałkowe przednie

-więzadło skokowo-strzałkowe tylne

-więzadło piętowo-strzałkowe

Unaczynienie stawu skokowego:

-tętnica strzałkowa:

>gałęzie kostkowe

-tętnica piszczelowa przednia

>gałęzie kostkowe

-tętnica piszczelowa tylna

>gałęzie kostkowe

Unerwienie stawu skokowego:

-nerw piszczelowy

-nerw strzałkowy głęboki

Kości stopy

Kości stępu:

-kość skokowa (talus)

-kość piętowa (calcaneus)

-kość łódkowata (navicular bone)

-kość sześcienna (cuboid bone)

-kośi klinowate:

>przyśrodkowa (medial cuneiform bone)

>pośrednia (intermediate cuneiform bone)

>boczna (lateral cuneiform bone)

Kości śródstopia- od I do V

Paliczki:

-bliższy

-środkowy (w dużym palcu stopy nie występuje)

-dalszy

Stawy stopy

-staw skokowy górny (skokowo-goleniowy)

-staw skokowy dolny:

>staw skokowy tylny (skokowa-piętowy)

>staw skokowy przedni (skokowo-piętowo-łódkowy)

-staw skokowo-łodkowy

-staw piętowo-sześcienny

-staw klinowo-łodkowy

-stawy stępowo-śródstopne

-stawy międzyśródstopne

-stawy śródstopno-paliczkowe

-stawy między paliczkowe stopy

Przestwory i kanały kończyny dolnej

Trójkąt udowy

trójkąt udowyOgraniczenia trójkąta udowego

-góra: więzadło pachwinowe

-przyśrodkowo: mięsień przywodziciel długi

-bok: mięsień krawiecki

-wierzchołek: wejście do kanału przywodzicieli

 

 

 

 

 

Zawartość trójkąta udowego:

-tętnica udowa (femoral artery)

-żyła udowa (femoral vein)

-gałąź udowa nerwu płciowo-udowego  (femoral branch of genitofemoral nerve)

-nerw udowy i jego gałęzie (femoral nerve)

-węzły chłonne pachwinowe głębokie

Można również wyróżnić trójkąt udowy mniejszy, ograniczony przez:

-góra: więzadło pachwinowe

-przyśrodkowo: mięsień grzebieniowy

-bok: mięsień biodrowo-lędźwiowy

Kanał przywodzicieli

Kanał przywodzicieli prowadzi od trójkąta udowego do dołu podkolanowego (łączy się z nim przez rozwór przywodzicieli między kością udową i ścięgnem mięśnia przywodziciela długiego).

Funkcja kanału przywodzicieli- pozwala strukturom z przodu przejść do dołu podkolanowego

Ograniczenia kanału przywodzicieli:

-przyśrodkowo: mięsień przywodziciel wielki

-bok: głowa przyśrodkowa mięśnia czworogłowego uda

-przód: blaszka ścięgnista (przykryta mięśniem krawieckim)

-początek: wierzchołek trójkąta udowego

-koniec: rozwór przywodzicieli

Zawartośc kanału przywodzicieli:

-tętnica udowa (femoral artery)

-żyła udowa (femoral vein)

-nerw udowo-goleniowy (saphenous nerve)

Dół podkolanowy

Ograniczenia dołu podkolanowego:

-przyśrodkowo-góra: mięsień półbłoniasty + mięsień półścięgnisty

-bok-góra: mięsień dwugłowy uda

-przyśrodkowo-dół: głowa przyśrodkowa mięśnia brzuchatego łydki

-bok-dół: głowa boczna mięśnia brzuchatego łydki

-dno:

>płaszczyzna podkolanowa kości udowej

>ściana tylna torebki stawu kolanowego

>mięsień podkolanowy

Dół podkolanowy jest zakryty przez powięź podkolanową.

Zawartość dołu podkolanowego (w kolejności od struktury położonej najbardziej bocznie i powierzchownie):

-nerw strzałkowy wspólny (common fibular nerve)

-nerw piszczelowy (fibular nerve)

-żyła podkolanowa (popliteal vein)

-tętnica podkolanowa (popliteal artery)

W dole podkolanowym znajdują się również:

-tkanka tłuszczowa

-tkanka łączna

-węzły chłonne podkolanowe:

>powierzchowne

>głębokie

Kanał udowy

Kanał udowy biegnie od pierścienia udowego głębokiego do rozworu odpiszczelowego (tzw. pierścień udowy powierzchowny).

Ograniczenia:

-tył: blaszka głęboka powięzi udowej

-przód: blaszka powierzchowna powięzi udowej

-bok: żyła udowa

-przyśrodkowo: więzadło rozstępowe

Zawartość i funkcja kanału udowego- Kanał udowy zawiera tylko luźną tkanke łączną i kanały pachwinowe głębokie, dzięki czemu pozwala żyle udowej rozszerzać się przy zwiększonym powrocie żylnym z kończyny dolnej.

Mięśnie kończyny dolnej

Mięśnie uda:

-Grupa przednia:

>mięsień krawiecki (sartorius muscle)

>mięsień czworogłowy uda: (quadriceps femoris muscle)

-mięsień prosty uda (rectus femoris muscle)

-mięsień obszerny boczny (vastus lateralis)

-mięsień obszzerny przyśrodkowy (vastus medialis)

-mięsień obszerny pośredni (vastus intermedius)

>mięsień stawowy kolana (articularis genus muscle)

Grupa przednia mięśni uda

-Grupa tylna:

>mięsień półścięgnisty (semitendinosus muscle)

>mięsień półbłoniasty (semimembranous muscle)

>mięsień dwugłowy uda: (biceps femoris muscle)

-głowa długa (long head)

-głowa krótka (short head)

Grupa tylna mięśni uda unerwienie

-Grupa przyśrodkowa:

>warstwa przednia

-mięsień grzebieniowy (pectineus muscle)

-mięsień smukły (gracilis muscle)

-mięsień przywodziciel długi (adductor longus muscle)

>warstwa środkowa

-mięsień przywodziciel krótki (adductor brevis muscle)

>warstwa tylna

-mięsień przywodziciel wielki (adductor magnus muscle)

Grupa przyśrodkowa mięśni uda unerwienie

Mięśnie podudzia:

-grupa przednia:

>mięsień piszczelowy przedni (tibialis anterior muscle)

>mięsień prostownik długi palców (extensor digitorum longus muscle)

>mięsień prostownik długi palucha (extensor hallucis longus muscle)

>mięsień strzałkowy trzeci (fibularis tertius muscle)

-grupa boczna:

>mięsień strzałkowy długi (peroneus longus muscle)

>mięsień strzalkowy krótki (peroneus brevis muscle)

Mięśnie podudzia unerwienie

-grupa tylna

>warstwa powierzchowna:

-mięsień brzuchaty łydki (gastrocnemius muscle)

-mięsień płaszczkowaty (soleus muscle)

-mięsień podeszwowy (plantaris muscle)

>warstwa głęboka:

-mięsień piszczelowy tylny (tibialis posterior muscle)

-mięsień zginacz długi palców (flexor digitorum longus muscle)

-mięsień zginacz długi palucha (flexor hallucis longus muscle)

-mięsień podkolanowy (popliteus muscle)

Grupa tylna mięśni uda

Mięśnie stopy:

-mięśnie grzbietu stopy:

>mięsień prostownik krótki palców (extensor digitorum brevis muscle of foot)

>mięsień prostownik krótki palucha (extensor hallucis brevis muscle)

-mięśnie wyniosłości bocznej:

>mięsień odwodziciel palca małego (abductor digiti minimiv muscle of foot)

>mięsień zginacz króki palca małego (flexor digiti minimi brevis muscle of foot)

>mięsień przeciwstawiacz palca małego (opponens digiti minimi muscle)

-mięśnie wyniosłości pośredniej:

>mięsień zginacz krótki palców (flexor digitorum brevis muscle)

>mięsień czworoboczny podeszwy (quadratus plantae muscle)

>mięśnie glistowate (lumbrical muscles of foot)

>mięśnie międzykostne podeszwowe i grzbietowe (interosseous muscles)

-mięśnie wyniosłości przyśrodkowej:

>mięsień odwodziciel palucha (abductor hallucis muscle)

>mięsień przywodziciel palucha (adductor hallucis muscle)

>mięsień zgniacz krótki palucha (flexor hallucis brevis muscle)

-głowa przyśrodkowa (medial head)

-głowa boczna (lateral head)

Mięśnie stopy unerwienie

Gęsia stopka- anatomia

-znajduje się na kłykciu przyśrodkowym kości piszczelowej

-tworzą go ścięgna mięśni:

>mięsień krawiecki

>mięsień smukły

>mięsień półścięgnisty

-tzw. gęsia stopka głęboka utworzona jest przez mięsień półbłoniasty

Pęczki naczyniowo-nerwowe kończyny dolnej

Pęczek przedni podudzia”

-tętnica piszczelowa przednia

-towarzyszące naczynia żylne

-naczynia chłonne głębokie

-nerw strzałkowy głęboki

Pęczek tylny podudzia:

-tętnica piszczelowa tylna

-towarzyszące naczynia zylne

-naczynia chłonne głębokie

-nerw piszczelowy

Unerwienie skóry kończyny dolnej

unerwienie czuciowe kończyny dolnej

 

zagadnienia kliniczneWybrane zagadnienia kliniczne

 

Artroskopia kolana

artroskopia kolanaArtroskopia kolana to zabieg mający na celu przeprowadzenie mało inwazyjnej diagnostyki i leczenia stawu kolanowego. Przez 2 nacięcia do stawu zostaje wprowadzona kamera oraz niewielkie narzędzia pozwalająca zdiagnozować i naprawić uszkodzenia wewnątrz stawu.

Atroskopie stosuje się zarówno w przypadku uszkodzeń kolana (takich jak uszkodzenie łąkotek lub więzadeł krzyżowych) jak i przewlekłych chorób stawu (np. choroby chrząstki stawu).

Zabieg przeprowadzany jest w znieczuleniu ogólnym lub lędźwiowym, zazwyczej trwa nie dłużej niż 1,5 godziny. Pozosałością po zabiegu są 2 niewielkie, mało widoczne blizny. Po zabiegu pacjent jest wypisywany do domu tego samego lub następnego dnia.

 

 

 

Zwyrodnienie stawu biodrowego

zwyrodnienie stawu biodrowegoZwyrodnieniem stawy biodrowego nazywamy uszkodzenia tkanek stawu biodrowego, takich jak chrząstka stawowa. Obecne są również tzw. osteofity- narośla kostne które z czasem mogą ograniczyć ruchomość stawu.

Objawy zwyrodnienia stawu biodrowego to ból w pachwinie przy wstawaniu lub siadaniu oraz stopniowa zmniejszająca się ruchomość stawy biodrowego.

Zwyrodnienie stawu biodrowego-leczenie polega na podaniu leków przecwizapalnych i przeciwbólowych oraz na zabiegach fizykoterapeutycznych. Najważniejsze jest jednak zachowanie prawidłowej wagi ciała w celu zmniejszenia obciążenia stawu biodrowego.

Zapalenie stawu biodrowego

Zapalenie stawu biodrowegoZapalenie stawu biodrowego to schorzenia występujące najczęśniej u dzieci. Może być powikłaniem po infekcji bakteryjnej lub wirusowej.

Zapalnie stawu biodrowego- objawy to utykanie, ból w pachwinie, ograniczona ruchomość stawu oraz gorączka. W zależności od tego czy zapalenie stawu biodrowego jest bakteryjne czy wirusowe, mogą też wystąpić dodatkowe objawy takie jak wysypka lub gorączka.

 

 

 

Zwyrodnienie stawu kolanowego

Zwyrodnienie stawu kolanowego Zwyrodnienie stawu kolanowego to schorzenie, które polega na uszkadzeniu tkanek tworzących staw, takich jak chrząstki i więzadła.

Zwyrodnienie stawu kolanowego- przyczyny mogą stanowić:

-starzenie się organizmu

-urazy stawu (szczególnie te nieleczone)

-ogólne choroby (zwyrodnienie stawu może być jednym z powikłań szczególnie często w przypadku chorób tarczycy)

Miejsca badania tętna na kończynie dolnej

-Na tętnicy udowej tuz poniżej więzadła pachwinowego

-Na tętnicy podkolanowej w dole podkolanowym przy zgiętym kolanie

-Na tętnicy piszczelowej tylnej w kanale kostki przyśrodkowej

-Na tętnicy grzbietowej stopy

Porażenie nerwu kulszowego

-znaczne upośledzenie zginania w stawie kolanowym (mięśnie grupy tylnej uda i podudzia)

-upośledzony obrót na zewnątrz w stawie biodrowym

-całkowicie zniesione ruchy stopy

Podczas chodzenia chory wysuwa kończyne do przodu, wyprostowaną w stawie kolanowym, przy czym opuszczona stopa chwieje się w stawach skokowych i suwa po podłożu.

Porażenie nerwu piszczelowego:

Stopa piętowa

Stopa piętowa

-brak możliwości zgięcia podeszwowego stopy i palców:

>wspięcie na pacle, odwodzenie i przywodzenei niemożliwe

>szponiaste ustawienie palców -ciągle są zgięte grzbietowo

>rozwija się stopa piętowa

-brak czucia na skórze podeszwy stopy

-osłabienie czucia:

>skóra tylno-przyśrodkowej powierzchni łydki

>obie okolice zakostkowe

>grzbietowa powierzchnia dalszych paliczków

>częściowo grzbietowa powerzchnia środkowych paliczków

Porażenie nerwu strzałkowego wspólnego

-brak ruchów zgięcia grzbietowego stopy i palców

-chód ptasi lub koguci:

>brak nawracania stopy

>stawianie stopy w kolejności:

1) Palce

2) Brzeg boczny stopy

3) Pięta

>stopa końsko-szpotawa:

-wtórny przykurcz zginaczy

>częściowy/ zupełny brak czucia na skórze przednio-bocznej goleni i grzbietów stopy i palców

Stopa Końsko Szpotawa

Stopa końsko-szpotawa

 Porażenie nerwu pośladkowego górnego

-zniesienie odwodzenia w stawie biodrowym

-chód kaczkowaty- bardzo osłabione umocowanie miednicy na nodze podstawnej- w czasie chodzenia miednica opada na stone zdrową

Porażenie nerwu pośladkowego dolnego

-osłabienie prostowania w stawie biodrowym, niemożliwe staje się:

>wchodzenie na schody

>skakanie

>podnoszenie się z pozycji siedzącej

Porażenie nerwu udowego

-osłabione zginanie stawu biodrowego (nie całkowicie, bo inne nerwy również zaopatrują mięśnia za to odpowiedzialne)

-całkowite zniesienie czynnego prostowania stawu kolanowego (porażony mięsień czworogłowy uda)

-utrudnione chodzenie i stanie (zwłaszcza z obciążeniem)

-zniesiony odruch rzepkowy (z mięśnia czworogłowego uda)

-osłabione czucie:

-przednio-przyśrodkowa powierzchnia uda

-przednio-przyśrodkowa strona goleni

-przyśrodkowy brzeg stopy

Porażenie nerwu zasłonowego

-zniesienie czynnośći przywodzenia uda (porażone wszystkie przywodziciele)

-osłabione zginanie i prostowanie uda w stawie biodrowym

 

 

Źródła grafik użytych do wykonania ilustracji zawartych w tekście:

http://www.cambridgequestions.co.uk/diagrams/Peripheral%20sensory%20supply%20-%20lower%20limb.png

Atlas 3D Visible Body- http://www.visiblebody.com/

http://www.bchaut.ch/wp-content/uploads/2014/12/stopa-pi%C4%99towa.jpg

http://www.leksykonmasazu.pl/userfiles/image/StopaKo%C5%84skoSzpotawa1.jpg

https://classconnection.s3.amazonaws.com/625/flashcards/726625/jpg/femoraltriangle1316388034030.jpg

http://josephhechtmd.com/wp-content/uploads/2014/01/knee-copy.jpg

http://www.hipandkneesurgery.ie/images/hip-osteoarthritis.jpg

http://healthyblackmen.org/wp-content/uploads/2014/07/hip.jpg

http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/images/ency/fullsize/23235.jpg

Similar Posts
1) 80g tlenku magnezu (proszku) Rp Megnesii oxydii    ...

Nie ma jeszcze żadnego komentarza, bądź pierwszy!

Zostaw komentarz


Imie (obowiazkowe)

Email (obowiazkowy)

Strona internetowa